K O M U N I K A T Y

K O M U N I K A T Y


 

zobacz ................węcej

 


 KOMUNIKAT

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce informuje, że przyjmowanie wniosków na świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2013/2014 odbywa się w siedzibie Ośrodka: 17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1 pokój nr 46 w godzinach: od 7 30 do 15 30.  
Wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydawane są od sierpnia 2013r., a na świadczenia rodzinne od września 2013r.

 


 

INFORMACJA

Urząd Gminy Hajnówka informuje, że od dnia 1 stycznia 2012 roku, weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ramach których przedsiębiorca, zamierzający na terenie tut. Gminy prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Hajnówka.

Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy, który powinien zawierać:
1. pełną nazwę firmy, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
2. numer identyfikacji podatkowej (NIP);
3. numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
4. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł, określonej na podstawie Załącznika części I ust. 36 pkt 9a do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późniejszymi zmianami) oraz oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:
„Oświadczam, że:
1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
2. znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2005 nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) ”.

Oświadczenie, powyższe powinno zawierać także:
1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3. podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Wójt Gminy Hajnówka dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.

Wniosek można złożyć:
1. listownie - na adres: Urząd Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200  Hajnówka,
2. osobiście.
Wzór wniosku i oświadczenia dostępny jest w Urzędzie Gminy Hajnówka,  ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, pokój Nr 44
oraz na stronie internetowej www.gmina-hajnowka.pl

Do wniosku o zmianę wpisu do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 25 zł, określonej na podstawie Załącznika części I ust. 37 pkt 1 do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.)

Opłatę skarbową uiszcza się na konto Urzędu Gminy Hajnówka – nr rachunku PKO BP HAJNÓWKA 22 1020 1332 0000 1002 0037 4801 lub w kasie Urządu Gminy Hajnówka,   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:
1. posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
2. utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
3. spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
4. zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do:
1. przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;
2. przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

UWAGA!!!
Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2011 r. Nr 152, poz. 897, z późn. zm.) przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie ustawy posiadają aktualne zezwolenie Wójta Gminy Hajnówka na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do 31 grudnia 2012 roku.
Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2011 r. Nr 152, poz. 897, z późn. zm.) przedsiębiorcy, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r. prowadzą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych na podstawie udzielonego przez Wójta Gminy Hajnówka zezwolenia, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej, pod warunkiem wystąpienia z wnioskiem do 31 grudnia 2012 roku.

Podstawa prawna dotycząca sprawy:
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635, z późn. zm.).

D pobrania:

  1. WNIOSEK o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie gminy Hajnówka
  2. OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie gminy Hajnówka

 


 

Na podstawie art. 8 ust. 5  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, z późn. zm.) udostępnia się wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na obszarze gminy Hajnówka

 

  1. WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na obszarze gminy Hajnówka

 udostępnia się wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie gminy Hajnówka w zakresie:
- ochrony przed bezdomnymi zwierzętami *
- prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt *
- prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części *

 

  1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie gminy Hajnówka w zakresie - ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, - prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, - prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 

 

INFORMACJA

W związku z art. 3 ust. 2 pkt. 6a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz posiadanych przez przedsiębiorców aktualnych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, Urząd Gminy w Hajnówce informuje, że na terenie gminy Hajnówka funkcjonują trzy firmy zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, tj.

1.Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.,

ul. Łowcza 4,
17-200 Hajnówka,
tel. 085 682 30 32,

2.Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe MPO Sp. z o.o.,

ul. 27 Lipca 62,
15-950 Białystok,
tel. 085 675 27 18.

3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe CZYŚCIOCH Sp. z o.o.,

ul. Kleeberga 20,

15-691 Białystok.

tel: 085 662 98 00