Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

1.      Przekazanie dokumentu poprzez wypenienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;

2.      Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:30-15:30) do sekretariatu mieszczącgo się w pokoju nr 32 przy ul. Aleksego Zian 1 w Hajnówce na następujących nośnikach danych:
a.      Dyskietka 1,44 MB
b.      Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
c.      Płyta CD-RW
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
 Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
4.     Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym.
5.     Akceptowalne formaty załączników to:

  •         DOC, RTF
  •          XLS
  •         CSV
  •         TXT
  •         GIF, TIF, BMP, JPG
  •         PDF
  •         ZIP

6.     Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
7.     Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Do złożenia dokumentu poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą konieczne jest posiadanie konta na platformie ePUAP - rejestracja i korzystanie z niego jest bezpłatne. Jeżeli chcesz założyć konto wejdź na stronę ePUAP -  załóż konto

Instrukcja dotycząca zakładania konta

Poniżej przedstawiamy najważniejsze funkcje skrzynki podawczej oferowanej na ePUAP:

umożliwia wnoszenie drogą elektroniczną wszelkiego rodzaju  pism, podań, wniosków, uwag i skarg do tutajszego Urzędu podpisanych  bezpiecznym podpisem elektronicznym opatrzonym certyfikatem kwalifikowanym;

pisma wnoszone do Urzędu Gminy Hajnówka, lub bezpośrednio do jednostek organizacyjnych będą traktowane na równi z pismami wnoszonymi drogą tradycyjną /papierową/ i podlegają takiej samej procedurze rozpatrzenia, zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego;

formaty danych przekazywanych do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce w postaci plików (np. załączniki do formularza) powinny być zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U.  z 2005 r. Nr 212 poz. 1766) tj:

formaty wnoszonych danych w postaci plików (np. załączniki do formularza) powinny być zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U.  z 2005 r. Nr 212 poz. 1766) tj:

- pliki tekstowe lub tekstowo-graficzne:  zapis w formacie pdf, rtf, txt, Open Document;

- pliki graficzne:  zapis w formacie jpg, png;

- pliki skompresowane:  zapis w formacie zip;

w przypadku braku kompletu dokumentów strona będzie wzywana do ich uzupełnienia;
dokumenty elelktroniczne zawierające wszelkiego rodzaju elementy niebezpieczne,  wirusy, spamy itp. będą automatycznie usuwane z Elektronicznej Skrzynki Podawczej i nie bedą  wprowadzane do Elektronicznego  Obiegu Dokumentów tutejszego Urzędu, i tym samym nie będą rozpatrywande, a ich właściciel nie będzie informowany o etapie ich realizacji.

Podstawa prawna: Art. 16 ust 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2005r. nr 64, poz. 565 z późn. zm.) art. 63 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002r. nr 5, poz.46).