OGŁOSZENIE - przejazd kolejowy Lewki – Nieznany Bór

Białystok dnia 10.10.2016r.

OGŁOSZENIE

PKP PLK S. A. Zakład Linii Kolejowych w Białymstoku zgodnie z uregulowaniami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1744) dotyczącymi kwalifikacji i funkcjonowania przejazdów kolejowo-drogowych informuje co następuje:

Przejazd kolejowo-drogowy w km 18,417 na linii kolejowej nr 52 Lewki – Nieznany Bór jest usytuowany w ciągu drogi polnej – drogi niepublicznej.

Zakład Linii Kolejowych w Białymstoku posiada informację z terytorialnego samorządu lokalnego (Urzędu Gminy w Hajnówce), iż nie zamierza przeprowadzić zmiany statusu drogi na drogę gminną publiczną, zatem, zgodnie z § 12 wyżej wymienionego Rozporządzenia, przejazd kolejowo-drogowy w ciągu drogi niepublicznej może funkcjonować tylko jako przejazd użytku prywatnego na podstawie zawartej umowy pomiędzy Zakładem Linii Kolejowych a użytkownikiem przejazdu (osoba prywatna, firma). Użytkownik własnym staraniem i na własny koszt wyposaża przejazd w stale zamknięte rogatki.

Po terminie 30 dni od dnia wywieszenia ogłoszenia tj. do dnia 14.11.2016r. w przypadku gdy Zakład Linii Kolejowych w Białymstoku nie otrzyma zgłoszenia na użytkowanie przejazdu kolejowo-drogowego jako kategorii F, Zakład rozpocznie procedurę likwidacji omawianego przejazdu kolejowo-drogowego.

Adres:  Zakład Linii Kolejowych w Białymstoku
ul. Kopernika 58
15-397 Białystok
Tel.:   085 673 34 22

Pomoc klęskowa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela pomocy finansowej producentom rolnym, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały straty spowodowane wystąpieniem w 2016 roku gradu, huraganu, deszczu nawalnego lub suszy. O taką pomoc można ubiegać się gdy wysokość straty w danej uprawie wyniesie co najmniej 70% lub szkody powstały na powierzchni co najmniej 70% upraw w szklarniach i tunelach foliowych. Ważne jest, aby gospodarstwo miało nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie § 13 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 187, z późn. zm.) ogłosił termin składania wniosków o tę pomoc.

Producenci rolni, będą mogli od 17 do 31 października br. składać w Biurach Powiatowych ARiMR wnioski o udzielenie pomocy. Formularz wniosku będzie udostępniony na stronie internetowej Agencji.

Do wniosku trzeba będzie dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód oraz kopię polisy ubezpieczeniowej, o ile w dniu wystąpienia szkody co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych było ubezpieczonych od co najmniej jednego z ryzyk.

Stawki pomocy wynoszą:

  1. 900  zł na 1 ha powierzchni upraw, w tym owocujących upraw drzew i krzewów owocowych, w których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70% spowodowane przez grad, huragan, deszcz nawalny lub suszę;
  2. 100 zł na 100 m2 powierzchni upraw w szklarniach i tunelach foliowych, w których szkody spowodowane wystąpieniem gradu, huraganu, deszczu nawalnego lub suszy powstały na powierzchni co najmniej 70%.

Pomoc będzie udzielana:

  • w ramach pomocy de minimis, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą do 30 % średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej albo
  • poza formułą de minimis, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą powyżej 30 % średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej.

Wysokość pomocy dla poszczególnych rolników będzie ustalana jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku, powierzchni upraw, na której wystąpiły szkody oraz stawki pomocy. Wysokość pomocy na jedno gospodarstwo nie może być większa niż równowartość w złotych 15 tys. euro.

Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla rolników nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej.

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - otwórz

Zawiadomienie o przystąpieniu do prac zmierzających do wydania zarządzeń w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego

Białystok, 07 października 2016 r.

WPN.680.2.2016.GP

Zawiadomienie

w związku z art. 56a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 422 z późn. zm)

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku

zawiadamia

       o przystąpieniu do prac zmierzających do wydania zarządzeń w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego (Castor fiber) polegające na umyślnym płoszeniu, umyślnym niepokojeniu oraz zabiciu poprzez odstrzał z broni myśliwskiej, które wynika z konieczności ograniczenia poważnych szkód w odniesieniu do upraw rolnych, inwentarza żywego, lasów, rybostanu, wody lub innego rodzaju mienia na terenie obwodów łowieckich dzierżawionych przez koła łowieckie Polskiego Związku Łowieckiego na terenie województwa podlaskiego w powiatach: bielskim, sokólskim, hajnowskim, siemiatyckim, augustowskim, grajewskim, kolneńskim, łomżyńskim, wysokomazowieckim, zambrowskim, białostockim, suwalskim, sejneńskim oraz miastach Białystok i Suwałki
oraz o możliwości składania uwag i wniosków do projketów zarządzeń w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego (Castor fiber) wraz z uzasadnieniem, w ramach konsultacji społecznych w dniach: od 07.10.2016r. do 12.10.2016r.
      Projekty zarządzeń wraz z uzasadnieniami dostępne są w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok. Ponadto zamieszczone są w serwisie internetowym RDOŚ w Białymstoku na stronie http://bialystok.rdos.gov.pl/projekty-zarzadzen
      Uwagi i wnioski do projektów zarządzeń można składać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w termienie od dnia 07.10.2016r. do dnia 12.10.2016r., w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
       Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Białymstoku
Beata Bezubik

Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowokorninie

W ramach udzielonej pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego przez Województwo Podlaskie w kwocie 3 000,00 zł na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, zakupiony został na wyposażenie OSP Nowokornino następujący sprzęt:

  1. Hełm strażacki Calisia Vulcan St , MO szt. 4,
  2. Wąż tłoczny HV-52-20-ŁA szt. 1
bwd  Zdjęcie 1/4  fwd