Statystyka ludności na 31 grudnia 2015 r.

STALI MIESZKAŃCY – 4009

 1. BIELSZCZYZNA    39
 2. BOREK    45
 3. BORYSÓWKA    108
 4. BUDY LEŚNE    4
 5. CHYTRA    91
 6. CZERLONKA LEŚNA    22
 7. CZYŻYKI    91
 8. DUBICZE OSOCZNE    102
 9. DUBINY    784
 10. DUBIŃSKA FERMA    7
 11. GOLAKOWA SZYJA    6
 12. KOTÓWKA    63
 13. LIPINY    292
 14. ŁOZICE    23
 15. MOCHNATE    199
 16. NOWOBEREZOWO    275
 17. NOWOKORNINO    174
 18. NOWOSADY    263
 19. OLCHOWA KŁADKA    27
 20. ORZESZKOWO    380
 21. PASIECZNIKI DUŻE    114
 22. POSTOŁOWO    76
 23. PROGALE    23
 24. PRZECHODY    20
 25. PUCISKA    69
 26. RZEPISKA    83
 27. SACHAREWO    15
 28. SAWINY GRÓD    42
 29. SKRYPLEWO    14
 30. SMOLANY SADEK    24
 31. SOROCZA NÓŻKA    48
 32. STARE BEREZOWO    266
 33. TOPIŁO    38
 34. TRYWIEŻA    77
 35. WASILKOWO    45
 36. WYGODA    29
 37. ZWODZIECKIE    31

Kontakty do sołtysów

Dane sołtysów z gminy Hajnówka (kadencja 2014-2018)

L.p.

Wieś sołecka

Nazwisko i imię

Adres do korespondencji

Telefon/Faks

1.

Bielszczyzna

Janiuk Łukasz

Bielszczyzna 3

530858632

2.

Borek

Maciuka Ewa

Borek 4

502657881

3.

Borysówka

Jakoniuk Jan

Borysówka 15

856863115

4.

Chytra

Bazyli Gierman

Chytra 58

511983875

5.

Czyżyki

Niczyporuk Władysław

Czyżyki 36

856864453 504229187

6.

Dubicze Osoczne

Golonko Barbara

Dubicze Osoczne 75

601285390

7.

Dubiny

Walenty Kondraciuk

Dubiny, ul. Główna 108

533322190

8.

Kotówka

Siegień Paulina

Kotówka 40

666845231

9.

Lipiny

Katarzyna Jakubowska

Lipiny 46 A

509221486

10.

Łozice

Patejuk Roman

Łozice 2a

856853162

11.

Mochnate

Golonko Michał

Mochnate 11

798473852

12.

Nowoberezowo

Maria Chrościelewska

Nowoberezowo 7/9

514431436

13.

Nowokornino

Alina Woroniecka

Nowokornino 69

515683835

14.

Nowosady

Stanisław Sokołowski

Nowosady 72

504166825

15.

Orzeszkowo

Owerczuk Agnieszka

Orzeszkowo 86B

698295243

16.

Pasieczniki Duże

Kraśko Jan

Pasieczniki Duże 25

856853196 510828395

17.

Postołowo

Daniluk Agnieszka

Sawiny Gród 24A

664157020

18.

Progale

Mirosław Borowik

Progale 14

515234850

19.

Puciska

Michalczuk Jarosław

Puciska 13

856832635 505364638

20.

Rzepiska

Sajewicz Jan

Rzepiska 3

518960569

21.

Stare Berezowo

Charytoniuk Nadzieja

Stare Berezowo 155

856868889 692053375

22.

Topiło

Sawczuk Nina

Topiło 9

856853184 785 225 981

23.

Trywieża

Sołowianiuk Konstanty

Trywieża 54

516334395

24.

Wasilkowo

Niczyporuk-Szyło Jan

Wasilkowo 1

856863101 663610033

25.

Wygoda

Sławomir Zieniuk

Wygoda 6

696931991

Statut Sołectwa

STATUT Sołectwa

Rozdział I

Nazwa i obszar działania

§ 1

1.Wspólnotę sołectwa  stanowią jego mieszkańcy.
2.Nazwa sołectwa brzmi „Sołectwo np. Bielszczyzna, Borek itd.”

§ 2

1.Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową gminy Hajnówka.
2.Teren działania sołectwa obejmuje miejscowość "SOŁECTWO".

§ 3 Sołectwo nie posiada osobowości prawnej.

 

Rozdział II

Kompetencje i zakres działania sołectwa.

§ 4 Do zakresu działania sołectwa należą następujące sprawy:

1) socjalno – bytowe, kulturalne, opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku mieszkańców sołectwa,
2) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania
3) wyrażanie opinii we wszystkich istotnych dla interesów mieszkańców sprawach a w szczególności:
a) projektów rozstrzygnięć organów gminy w części dotyczącej sołectwa,
b) przepisów prawa miejscowego,
c) planów zagospodarowania przestrzennego gminy
d) zmiany granic, połączenia lub zniesienia sołectwa.

Rozdział III

Zasady i tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej.

§ 5

1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.
2. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza w drodze uchwały Rada Gminy określając termin ich przeprowadzenia.
3. Zebranie wiejskie do przeprowadzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie, zwołuje Wójt Gminy określając miejsce, dzień i godzinę oraz wyznacza pracownika urzędu do obsługi zebrania.
4. Postanowienie Wójta Gminy o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców co najmniej na 7 dni przed datą zebrania.
5. Przewodniczącego zebrania wybiera zebranie wiejskie.
6. Wybory sołtysa i rady sołeckiej przeprowadza odrębnie komisja skrutacyjna w liczbie trzech osób wybrana  spośród uprawnionych i nie kandydujących uczestników zebrania wiejskiego.
7. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
1) zarejestrowanie zgłoszonych kandydatów,
2) przygotowanie kart do głosowania,
3) przeprowadzenie głosowania,
4) ustalenie wyników głosowania,
5) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów i ich ogłoszenie.
8. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji.

§ 6

1. Wybory Sołtysa i członków rady sołeckiej odbywają się w głosowaniu tajnym, bezpośrednim przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
2. W pierwszej kolejności przeprowadza się wybór Sołtysa, a następnie wybory Rady Sołeckiej.

§ 7

1. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy głosują na kartach opatrzonych pieczęcią Rady Gminy.
2. Po zgłoszeniu kandydatów na Sołtysa komisja skrutacyjna nanosi ich nazwiska i imiona na karty w kolejności alfabetycznej.
3. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy pozostawiają na kartach do głosowania nieskreślonego kandydata na Sołtysa, na którego głosują.
4. Nieważne są głosy w przypadku:
1) skreślenia wszystkich kandydatów,
2) dopisania kandydatów,
3) pozostawienia więcej niż jednego kandydata.
5. Za wybranego uważa się tego kandydata, który otrzymał największą ilość głosów.

§ 8

1. Na zasadach określonych w § 7 dokonuje się wyboru członków Rady Sołeckiej.
2. Członkami Rady Sołeckiej zostają osoby, które uzyskały największą liczbę głosów.

§ 9

1. Do dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 20% stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie  na zebraniu wyborczym nie uczestniczy określona w ust.1 wymagana ilość uprawnionych do głosowania,  wybory przeprowadza się na następnym zebraniu w tym  samym dniu po upływie 30 minut od pierwszego terminu zebrania, bez względu na liczbę  osób uczestniczących.
3. Uczestnicy zebrania wyborczego uprawnieni do głosowania są zobowiązani do podpisania listy obecności.

§ 10

1. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa , Wójt Gminy zwołuje zebranie wiejskie dla wyboru nowego Sołtysa.
2. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej lub wybrania nowego składu całej Rady przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane przez Sołtysa.
3. Wybory, o których mowa wyżej, przeprowadza się na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.

§ 11 Organami sołectwa są:

1. Zebranie wiejskie jako organ uchwałodawczy.
2. Sołtys jako organ wykonawczy.
3. Rada Sołecka jako organ opiniodawczo - doradczy.

§12

1. Do kompetencji zebrania wiejskiego należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania sołectwa , a w szczególności:
1) wybór i odwołanie organów sołectwa,
2) ustalanie liczby członków rady sołeckiej,
3) rozpatrywanie sprawozdań z działalności rady sołeckiej,
4) decydowanie o przeznaczeniu funduszy sołectwa,
5) podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z innymi sołectwami,
6) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą do rady gminy we wszystkich sprawach dotyczących społeczności lokalnej,
7) współpraca z organizacjami samorządowymi, stowarzyszeniami branżowymi rolników i innymi organizacjami prowadzącymi działalność na wsi /np. ochotnicze straże pożarne, związki hodowców, zrzeszenia sportowe/
2. Zebranie wiejskie jest ważne bez względu na frekwencję, jeżeli zostało zwołane zgodnie z niniejszym statutem z zachowaniem § 9 pkt 1 i 2.
3. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys co najmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem:
1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek rady sołeckiej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim tj. mieszkańców sołectwa zameldowanych lub stale zamieszkujących na obszarze sołectwa, posiadających czynne prawo wyborcze.
4) na wniosek Wójta Gminy.
4. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
5. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością głosów.
6.Obrady zebrania są protokołowane. Protokół i uchwały podpisuje przewodniczący zebrania i protokolant.

§ 13 Do kompetencji sołtysa należy w szczególności:

1) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,
2) podejmowanie działań mających istotne znaczenie dla mieszkańców sołectwa,
3) prowadzenie zarządu majątkiem sołectwa,
4) przewodniczenie radzie sołeckiej,
5) realizacja uchwał organów gminy dotyczących sołectwa,
6) uczestniczy w sesjach rady gminy / bez prawa głosu/
7) przewodniczenie obradom zebrania wiejskiego,
8) realizacja inkasa zobowiązań pieniężnych,
9) przygotowywanie na zebranie wiejskie projektów rozstrzygnięć i opinii w sprawach należących do kompetencji sołectwa .

§ 14

1. Rada sołecka składa się od 3 do 5 członków.
2. Liczbę członków ustala zebranie wiejskie.
3. Przewodniczącym rady sołeckiej jest sołtys.

§15 Zadaniem rady sołeckiej jest wspomaganie sołtysa w jego roli jako organu wykonawczego sołectwa, a w szczególności:
1) współdziałanie z sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa,
2) podejmowanie inicjatyw dotyczących przeznaczenia środków finansowych będących w dyspozycji sołectwa,
3) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców.

 

Rozdział IV

Zarząd mieniem sołectwa

§ 16

1. Rada Gminy odrębną uchwałą może przekazać sołectwu część mienia należącego do gminy.
2. Sołectwo zarządza przyznanym mieniem komunalnym tylko w zakresie zwykłego zarządu
1) załatwia bieżące sprawy związane z eksploatacją mienia,
2) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym,
3) może osiągać korzyści przez pobieranie dochodów w związku z wynajmowaniem lub wydzierżawianiem obiektów będących mieniem sołectwa.
3.Sołectwo może ubiegać się o środki z budżetu gminy na swoją działalność statutową.

 

Rozdział V

Zakres i formy kontroli oraz nadzór nad działalnością sołectwa

§ 17

1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje Rada za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej i Wójt Gminy.
2. Wójt Gminy lub upoważniony przez niego pracownik urzędu mogą:
1)żądać niezbędnych informacji dotyczących funkcjonowania sołectwa,
2) żądać nadesłania podjętych uchwał przez Radę Sołecką,
3) uczestniczyć w posiedzeniach organów sołectwa.
3. Bieżącą kontrolę działalności finansowo - ekonomicznej sprawuje skarbnik gminy i przedkłada informacje w tym zakresie Wójtowi Gminy.
4. Wójt Gminy może zawiesić w czynnościach sołtysa, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków lub dopuścił się przestępstwa i wystąpić do zebrania wiejskiego o jego odwołanie.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 18

1. Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonywane na podstawie uchwały Rady Gminy.
2. W przypadkach spornych postanowienia Statutu interpretuje wiążąco Wójt Gminy.