Charakterystyka położenia Gminy Hajnówka

Gmina Hajnówka położona jest w południowo-wschodniej części województwa Podlaskiego.  

Wg podziału fizyczno-georaficznego Polski należy do Prowincji Niżu Zachodniorosyjskiego, Podprowincji Wysoczyzny Podlasko-Białoruskiej, Makroregionu Niziny Północnopodlaskiej, Mezoregionu Równiny Bielskiej.

Wg geobotanicznego podziału Szafera (1977) teren gminy należy do obszaru Euro - Syberyjskiego, Prowincji Środkowoeuropejskiej, Działu Północnego, Krainy Europejsko - Knyszyńskiej, Okręgu Puszczy Białowieskiej.

Należy do powiatu Hajnówka z siedzibą starostwa w Hajnówce. Graniczy od północnego zachodu i od północy z gminą Narew, od zachodu z gminą Czyże, w części południowo-wschodniej z gminą Dubicze Cerkiewne, dalej od południa granica gminy pokrywa się
z granicą państwową (Polski z Białorusią), od wschodu z gminą Białowieża, a od północnego wschodu z gminą Narewka.

Gmina Hajnówka okala miasto Hajnówka, stanowiące oddzielną jednostkę administracyjną – gminę miejską, w którym znajduje się siedziba Urzędu Gminy Hajnówka. W latach 1975-1998 gmina Hajnówka znajdowała się na terenie województwa białostockiego.

Sieć osadniczą w gminie tworzy 37 miejscowości wiejskich, wchodzących w skład 25 sołectw. Mieszkańcy gminy korzystają z usług ponad lokalnych w zakresie szkolnictwa średniego, ochrony zdrowia, kultury, sportu, administracji, obsługi finansowej, ubezpieczeń
i innych, zlokalizowanych w mieście Hajnówka.

Gmina Hajnówka powołana została do życia w 1930r., należało do niej wówczas ok. 30 wsi. Pierwszym wójtem został L. Kowalczyk (1934-1938). Obecnie funkcję tę  sprawuje już czwartą kadencję inż. Olga Rygorowicz.

Gmina Hajnówka ma charakter leśno-rolniczy. Jej całkowita powierzchnia wynosi 29344 ha,
z czego 55% zajmują lasy a 37% - użytki rolne. Wschodnią część gminy zajmują tereny leśne należące do PUSZCZY  BIAŁOWIESKIEJ, która stanowi wieloprzestrzenny element ekosystemu przyrodniczego wchodzącego w skład Krajowego Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych (E.S.O.CH.) o znaczeniu europejskim.

Zachodnia część gminy sąsiaduje z terenami rolnymi. Zachodnia część gminy jak również
i tereny do niej przyległe należą do Bielsko-Drohickiego regionu, który charakteryzuje się bardzo dobrymi warunkami glebowymi i zaliczany jest do najlepszych regionów w byłym województwie białostockim.

Gmina Hajnówka położona jest na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich o znaczeniu regionalnym:

-  Nr 685 Zabłudów-Narew-Nowosady-Hajnówka

-  Nr 691 Hajnówka-Kleszczele

-  Nr 689 Brańsk-Bielsk Podlaski-Hajnówka-Białowieża.

Przez gminę przebiega jednotorowa linia kolejowa Siedlce-Mordy - Czeremcha-Hajnówka.

Z: Gmina Hajnówka. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Biała Podlaska 1998-1999