Zasady przyjmowania dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktu przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Hajnówka na rok szkolny 2016/2017

1.   Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Dubinach wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Dubinach i Szkole Podstawowej w Nowokominie oraz w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Dubinach wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Dubinach

2.   Naborem na rok szkolny 2016/2017 objęte są:

a.   dzieci w wieku od 3 do 6 lat,

b.   dzieci powyżej 7 lat, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.

3.   Dzieci w wieku 6 lat (urodzone w 2010 roku) mające obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Dziecko 6 - letnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

4.    Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2011 roku) oraz dzieci czteroletnie (urodzone w 2012 roku) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka do żadnego z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub punktu przedszkolnego wskazanych we wniosku o przyjęcie, Wójt Gminy Hajnówka, wskaże rodzicom inne przedszkole, które przyjmie dziecko.

5.    Dzieci trzyletnie (urodzone w 2013 roku) mogą uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym, ale w sytuacji nieprzyjęcia dziecka do żadnego z wybranych we wniosku oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub punktu przedszkolnego nie ma obowiązku wskazywania innego przedszkola, które przyjmie dziecko.

6.    Dzieci, które ukończyły 2,5 roku mogą być przyjęte tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych lub punkt przedszkolny nadal będą dysponowały wolnymi miejscami, po przeprowadzeniu drugiego etapu rekrutacji.

7.    Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej lub punkcie przedszkolnym nie biorą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, rodzic (opiekun prawny) składa deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego. Niezłożenie deklaracji jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej lub w punkcie przedszkolnym od dnia 01 września 2016 r.

8.    Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej lub punktu przedszkolnego należy złożyć w sekretariacie szkoły. Do wniosku dołącza się dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych.

W pierwszej kolejności do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej lub punktu przedszkolnego przyjmowane będą kandydaci, którzy zamieszkują w Gminie Hajnówka.

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych lub punktu przedszkolnego na rok szkolny 2016/2017 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy o systemie oświaty oraz Zarządzenia Nr 133/2016 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 29.02.2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innej formy wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjum na rok szkolny 2016/2017 . 1 2

1.   Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

2.   Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka, w terminach określonych w poniższym harmonogramie.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Hajnówka na rok szkolny 2016/2017

 

Lp. Rodzaj czynności

Postępowanie

rekrutacyjne

Postępowanie

uzupełniające

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 01.03.2016 r.
do 31.03.2016 r.
od 25.04.2016 r.
do 30.04.2016 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innej formy wychowania przedszkolnego potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty1. od 04.04.2016 r.
do 11.04.2016 r.
od 06.05.2016 r.
do 13.05.2016 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 15.04.2016 r. 16.05.2016 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia od 20.04.2016 r.
do 27.04.2016 r.
od 20.05.2016 r.
do 27.05.2016 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 29.04.2016 r. 30.05.2016 r.