Informacja na temat realizacji projektu systemowego - Stawiamy na indywidualizację

Informacja na temat realizacji projektu systemowego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Tytuł projektu: „Stawiamy na indywidualizację ".

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 59 993,00 PLN

Wkład własny Gminy Hajnówka: 0,00 PLN

Wartość dofinansowania z funduszy UE: 59 993,00 PLN

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Program Operacyjny: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Podziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup

o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Okres realizacji: 02.03.2013 r. do 28.06.2013 r.

Beneficjent: Gmina Hajnówka

Jednostka realizująca projekt: Biuro Obsługi Szkół Samorządowych Gmina Hajnówka

Opis projektu:

Projektem objęci są uczniowie klas I-III szkół podstawowych w Gminie Hajnówka(ogółem 61 uczniów), u których zdiagnozowano określone problemy.

Szkoła winna być otwarta na dzieci o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, rozwojowych i kulturowych. Wymaga to dostosowanie treści, metod i środków nauczania do indywidualnych specjalnych potrzeb, zdolności, umiejętności i zainteresowań uczniów. Ma to znaczenie w pierwszym etapie edukacyjnym. Wczesna edukacja w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych uczniów i uczennic pozwoli na zminimalizowanie różnych dysfunkcji poprzez prowadzone zajęcia z

wykorzystaniem zakupionych materiałów dydaktycznych.

Uczniowie uczestniczą w zależności od zdiagnozowanych potrzeb, w różnego rodzaju zajęciach dodatkowych, będących kontynuacją indywidualizacji pracy z uczniem w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Zakupione zostały również pomoce dydaktyczne, potrzebne do realizacji zajęć, o łącznej wartości 38993,00 zł (Szkoła Podstawowa w Nowokorninie – 20 994,00 zł i Szkoła Podstawowa w Zespole Szkól w Dubinach– 17 999,00 zł). Zakupiono pomoce dydaktyczne m. in. : gąsienice, wieże, rybki, tangalo, schattenmemory, abecadło, tablice, teatrzyki, puzzelator, liny, fleximemo, logigramy, felix, instrumenty, kredki, koło, pojemnik, farby, klej, papier, koszulki, klocki, pojemnik, radiomagnetofon, taniec krok po kroku i sprzęt nagłaśniający.

Warunkiem udziału ucznia w projekcie jest diagnoza specjalisty lub rozpoznanie potrzeb przez zespół nauczycieli. Rodzice zostali poinformowani o możliwości uczestnictwa ich dziecka w projekcie. Poprzez udział w zajęciach zostaną wyeliminowane problemy stanowiące barierę

dalszego rozwoju dzieci. Bez wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego, przeprowadzenie takiej liczby zajęć wspierających uczniów nie byłoby możliwe.

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

- Zadanie 1 (Zajęcia dodatkowe w Zespole Szkół w Dubinach)

  • zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - 60 godzin, (2 gr.)

  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie - zajęcia muzyczne - 60 godzin, (1 gr.);

  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie - zajęcia plastyczne - 60 godzin, (2 gr.)

  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie - zajęcia taneczne 60 godzin, (1 gr.);

- Zadanie 2 (Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Nowokorninie)

  • zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - 60 godzin, (2 gr.)

  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie - zajęcia muzyczne - 30 godzin, (1 gr.);

  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie - zajęcia plastyczne - 30 godzin, (2 gr.)

  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie - zajęcia taneczne 60 godzin, (2 gr.);

- Zadanie 3 (Doposażenie bazy dydaktycznej 2 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Hajnówka).

W szkołach przez cały okres realizacji projektu na podstawie opracowanych przez nauczycieli programów indywidualizacji prowadzone są w/w zajęcia. Łącznie zaplanowano przeprowadzenie 420 godz. w okresie od 02.01.2013 do 28.06.2013.

Osobami odpowiedzialnymi za właściwą realizację projektu w szkołach są dyrektorzy szkół.

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych i wyrównywanie szans przez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I – III w 100% publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Hajnówka w okresie od I-VI 2013 oraz doposażenie bazy dydaktycznej

Cele szczegółowe:

Ograniczenie dysfunkcji rozwojowych wśród dzieci klas I-III dwóch szkół podstawowych Gminy Hajnówka, u których zdiagnozowano deficyty edukacyjne, w okresie do końca realizacji projektu

Wzrost umiejętności dzieci szczególnie uzdolnionych z klas I-III dwóch szkół podstawowych Gminy Hajnówka w okresie do końca realizacji projektu

Stworzenie warunków w 2 szkołach objętych wsparciem, umożliwiających i wspomagających indywidualną pracę z uczniem, poprzez wyposażenie bazy szkół w niezbędne materiały dydaktyczne, w okresie realizacji projektu.

Projekt „Stawiamy na indywidualizację” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego