Skład

Rada

Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. W jej skład wchodzi 15 radnych. Rada gminy rozpatruje rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach i przepisach wykonawczych. Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez jej przewodniczącego zgodnie z planem pracy, nie rzadziej niż raz na kwartał. Informacja o terminie i miejscu podawana jest do wiadomości publicznej.
Działalność rady gminy jest jawna, obywatele mają prawo wstępu na sesję. Organizowanie pracy rady i zwoływanie obrad jest zadaniem przewodniczącego rady. Z przebiegu sesji sporządza się protokół. Podjęte przez radę uchwały przechowuje się w urzędzie gminy, które ewidencjonuje się w rejestrze. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy określa statut gminy.

Jarosław Kot – Przewodniczący Rady Gminy Hajnówka,
Walentyna Biryłko – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Hajnówka,
Włodzimierz Golonko – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Hajnówka.

Skład Rady Gminy Hajnówka kadencji 2014-2018:

1. OWERCZUK Michał
2. SACHARCZUK Grażyna
3. SKIEPKO Monika
4. ACKIEWICZ Tomasz
5. SOŁOWIANIUK Konstanty
6. JANOWSKI Michał
7. SOKÓŁ Mariusz Aron
8. STEPANIUK Helena
9. KOT Jarosław
10. BIRYŁKO Walentyna
11. GRYGORUK Wiktor
12. DZIKOWSKA Irena
13. GOLONKO Mikołaj
14. GOLONKO Włodzimierz
15. ŻMIEŃKO Mikołaj

 


Komisje Rady

Rada gminy może powoływać ze swojego grona stałe komisje do określonych zadań, określających przedmiot ich działania oraz skład osobowy.
Pracami komisji kieruje przewodniczący lub zastępca przewodniczącego, wybierani przez członków komisji.
Do zadań komisji stałych należy: występowanie z inicjatywa uchwałodawczą, przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał rady gminy, opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez radę gminy lub inne komisje. Komisje stałe pracują zgodnie z planem pracy przedkładanym radzie gminy oraz składają jej sprawozdanie ze swej działalności w ciągu roku.


Komisja Rewizyjna

zakres kompetencji:

Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych i w tym celu powołuje komisję rewizyjną.
W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje przewodniczącego i wiceprzewodniczących.
Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu i występuje do rady gminy z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi. Komisja wykonuje również inne zadania w zakresie kontroli, zlecone przez radę gminy. Komisja pracuje na podstawie rocznego planu pracy. Pracą komisji kieruje jej przewodniczący. Przewodniczącego oraz pozostałych członków komisji wybiera rada gminy.

 1. Mikołaj Żmieńko
 2. Mikołaj Golonko
 3. Halina Stepaniuk

KOMISJA ROLNICTWA, FINANSÓW I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

 

Do zakresu działania Komisji należy opiniowanie problematyki dotyczącej w szczególności:

 1. projektów uchwał w sprawie budżetu gminy oraz sprawozdań z działalności finansowej gminy,

 2. projektów uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych,

 3. projektów uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących w szczególności:

 4. określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gminnych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata,

 5. zaciąganie długoterminowych pożyczek i kredytów,

 6. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku Budżetowym,

 7. zobowiązań w zakresie podejmowanej  inwestycji i remontów o wartości przekraczającej  granicę ustaloną  corocznie przez  radę gminy,

 8. drogownictwa,

 9. zaopatrzenia w wodę i kanalizację, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną,

 10. gminnych obiektów użyteczności publicznej i administracyjnych,

 11. rolnictwa na terenie gminy,

 12. uchwalania programów gospodarczych i promocji gminy,

 13. ochrony przeciwpożarowej,

 14. projektów uchwał w sprawie  przejęcia  zadań  z zakresu administracji rządowej, powiatowej i wojewódzkiej na podstawie  porozumienia z organami tej administracji,

 15. projektów uchwał w sprawie współdziałania  z innymi gminami,

 16. współpracy ze społeczeństwem lokalnym i regionalnym innych państw,

 17. projektów uchwał w sprawach : herbu, nazw ulic,

 18. komunalnych zasobów mieszkaniowych,

 19. przestrzegania prawa i porządku publicznego,

 20. współpracy z radami sołeckimi,

 21. działalności gospodarczej i handlowej na terenie gminy,

 22. zagospodarowania przestrzennego gminy.

  1. Walentyna Biryłko
  2. Konstanty Sołowianiuk
  3. Irena Dzikowska
  4. Tomasz Ackiewicz
  5. Mariusz Sokół

KOMISJA OPIEKI SPOŁECZNEJ, KULTURY, OŚWIATY I OCHRONY  ŚRODOWISKA

Do zakresu działania Komisji  Opieki Społecznej, Kultury, Oświaty i Ochrony Środowiska należy opiniowanie problematyki dotyczącej w szczególności:

 1. edukacji publicznej,

 2. kultury w tym biblioteki gminnej,

 3. ochrony dóbr kultury,

 4. kultury fizycznej, sportu i turystyki,

 5. ochrony zdrowia,

 6. pomocy społecznej i spraw socjalnych,

 7. funkcjonowania szkolnictwa na terenie gminy,

 8. utrzymania czystości oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i utylizacji odpadów  komunalnych,

 9. ochrony środowiska i przyrody,

 10. patologii społecznej,

 11. wspierania i upowszechniania idei i samorządowej,

 12. projektu budżetu i sprawozdań z jego realizacji w zakresie spraw należących do  zakresu  działania komisji.

  1. Wiktor Grygoruk
  2. Michał Owerczuk
  3. Włodzimierz Golonko
  4. Grażyna Sacharczuk
  5. Michał Janowski


Pozostałe Komisje

 

Rada gminy ze swego grona może powołać doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.