Władze Gminy

Wójt - Lucyna Smoktunowicz

telefon: 85  682-25-00
fax: 85  682-46-12

Kompetencje

Do kompetencji wójta należy wykonywanie uchwał rady gminy oraz  wykonywanie zadań określonych przepisami prawa, w szczególności:   przygotowywanie  projektów uchwał rady gminy, określanie sposobu wykonywania uchwał, gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie budżetu, zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych gminy. Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje gminę na zewnątrz.

Przyjęcia interesantów

Wójt przyjmuje interesantów  w sprawach skarg i wniosków
w każdy poniedziałek w godzinach od 10.00- 16.30 i środy w godzinach 10.00- 14.30.

Jeżeli poniedziałek lub środa jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w dniu następnym, w godzinach pracy Urzędu- od godz. 7.30- do godz. 15.30.

Obsługę interesantów przyjmowanych przez Wójta w ramach skarg i wniosków prowadzi pracownik d/ s organizacyjno - osobowych.


 


Skarbnik Gminy

Kierownik Referatu Finansowego - Luba Nowik

- tel. 85  682-31-96


Przewodniczący Rady Gminy - Jarosław Kot

- tel. 85  682-27-56