HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OKRES OD 01.07.2016 DO 31.12.2016

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH I SELEKTYWNYCH

DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH
NA TERENIE GMINY HAJNÓWKA NA OKRES OD 01.07.2016 DO 31.12.2016

Rodzaj odpadu

Miesiące

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Data

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne -pojemniki

18

20

sobota

19

17

14

19

Selektywne odpady komunalne: (tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe,

papier i tektura, szkło) – worki :żółty, niebieski, zielony

18

20

sobota

19

17

14

19

Selektywne odpady komunalne : (popiół)-worek szary

18

20

sobota

19

17

14

19

Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

30 sierpień

Miejscowość:

Borysówka, Bielszczyzna, Dubińska Ferma, Dubiny ulice: Cegielniana, Główna, Graniczna, Grzybowa, Leśna, Łąkowa, Nowa, Torowa, Wesoła, Zajęcza, Golakowa Szyja, Nowosady, Olchowa Kładka, Postołowo, Przechody, Sawiny Gród, Skryplewo, Smolany Sadek, Sorocza Nóżka, Zwodzieckie.

Pojemniki i worki w dniu odbioru należy wystawić do godziny 6.00 rano.

Rodzaj odpadu

Miesiące

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Data

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne -pojemniki

19

16

20

18

15

16

Selektywne odpady komunalne: (tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe,

papier i tektura, szkło) – worki :żółty, niebieski, zielony

19

16

20

18

15

16

Selektywne odpady komunalne : (popiół)-worek szary

19

16

20

18

15

16

Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

31 sierpień

Miejscowość:

Czyżyki, Dubicze Osoczne, Kotówka, Mochnate, Nowoberezowo, Nowokornino,

Puciska, Rzepiska, Stare Berezowo, Trywieża, Wasilkowo, Wygoda.

Pojemniki i worki w dniu odbioru należy wystawić do godziny 6.00 rano.

Rodzaj odpadu

Miesiące

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Data

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne -pojemniki

20

17

21

19

16

20

Selektywne odpady komunalne: (tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe,

papier i tektura, szkło) – worki :żółty, niebieski, zielony

20

17

21

19

16

20

Selektywne odpady komunalne : (popiół)-worek szary

20

17

21

19

16

20

Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

31 sierpień

Miejscowość:

Borek, Budy Leśne, Chytra, Czerlonka Leśna, Lipiny, Łozice, Orzeszkowo:

Wierzchowskie,Sosnówka, Olszyna, Podrostyniec, Zatrostyniec, Bokówka, Wygon,

Mostek, Pasieczniki Duże, Progale, Sacharewo, Topiło.

Pojemniki i worki w dniu odbioru należy wystawić do godziny 6.00 rano.

Informacje ogólne dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Hajnówka za 2014 rok, wynikające z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.)

1.  Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Hajnówka (posiadające wpis do rejestru działalności regulowanej):

Lp.

Nazwa przedsiębiorstwa

Adres

1

MPO Sp. z o.o.

ul. 42 Pułku Piechoty 48

15-950 Białystok

2

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
Sp. z o.o. w Hajnówce

ul. Łowcza 4

17-200 Hajnówka

3

„Czyścioch” Sp. z o.o.

ul. Gen. Franciszka
Kleberga 20

15-691 Białystok

4

MPK PURE HOME

Sp. z o.o. sp. k.

ul. Kołobrzeska 5

07-401 Ostrołęka

5

Przedsiębiorstwo Usługowo – Asenizacyjne „ASTWA” Sp. z o.o.

ul. Kombatantów 4

15-102 Białystok

2.  informacje o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Hajnówka zmieszanych odpadów komunalnych, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

Zakład Zagospodarowania Odpadów, Szosa Kleszczelowska 35, 17-200 Hajnówka

3.  informacje o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust.1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji
kierowanych do składowania w 2014 r. [%]
T= 0,27 %
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia następujących frakcji
odpadów komunalnych: papieru, metali,
tworzyw sztucznych i szkła w 2014 r. [%]
T= 0,27 %
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami innych niż niebezpieczne odpadów
budowlanych i rozbiórkowych w 2014 r. [%]
Pbr = 58,45 %

4.  informacje o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

Punkt Selektywnej Zbiórki Opadów w Starym Berezowie
17-200 Hajnówka

5.  informacje o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Punkt Selektywnej Zbiórki Opadów w Starym Berezowie
17-200 Hajnówka