Zespół Szkół w Dubinach

Szkoła Podstawowa w Dubinach

Publiczne Gimnazjum w Dubinach

szkola dub 01

szkola dub 02

szkola dub 03

Dubiny ul. Główna 1 b
17-200 Hajnówka

Tel./fax (085) 682-46-31

e-mail: dubiny@ wp.pl

Dyrektor - mgr Alina Ginszt

Organ prowadzący:  Urząd Gminy Hajnówka
Organ prowadzący nadzór: Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Obsługa finansowa: Urząd Gminy Hajnówka
Obwód szkoły: wszystkie miejscowości położone na terenie Gminy Hajnówka

Założenie  szkoły – 01.09.1999 r.

Nauczyciele: w  szkole  pracuje  17 nauczycieli, na 12 etatach

Dowożenie  uczniów  do  szkoły – do  gimnazjum  dowożeni  są  uczniowie  z  30 miejscowości  Gminy  Hajnówka .

Warunki  nauki:
-nauka  w  szkole  odbywa się  systemem  1-zmianowym  w  godz. 800-1430;
-uczniowie  uczą  się  w  nowoczesnych i dobrze wyposażonych  salach  lekcyjnych;
-szkoła  zapewnia  każdemu  uczniowi  warunki  niezbędne  do  jego  rozwoju  w  oparciu  
o  zasady  solidarności, demokracji, tolerancji i sprawiedliwości,
-szkoła  umożliwia  zdobycie wiedzy  i  umiejętności  niezbędne  do  kontynuowania  nauki 
w  szkołach  ponadgimnazjalnych,
- szkoła  posiada  wykwalifikowaną  kadrę  pedagogiczną,
- nasi  uczniowie  biorą  udział  w  konkursach  przedmiotowych  oraz  konkursach 
organizowanych  przez  instytucje  współpracujące  ze  szkołą;
- uczniowie  mają   możliwość  uczenia  się  języków  obcych; angielskiego, niemieckiego
i  rosyjskiego;
- szkoła  stwarza  możliwość  nauki  języka  mniejszości (języka  białoruskiego  i  warunki 
do  podtrzymania  poczucia  tożsamości  narodowej;
- szkoła  prowadzi  edukację  i  profilaktykę  prozdrowotną  organizując  długofalowe  akcje,
konkursy, wystawy;
- w ramach  edukacji  ekologicznej  szkoła  organizuje  akcje  proekologiczne;
- organizowane  wycieczki  ułatwiają  uczniom  poznanie  kraju  i  regionu;
- w  szkole  prężnie  działa   Samorząd  Uczniowski;
- nasi  uczniowie  specjalizują  się  w tenisie  stołowym, szachach  i  biegach  przełajowych;
- szkoła  wspomaga  uczniów  w  rozwoju  poprzez  prowadzenie  terapii  pedagogicznej;
- szkoła  prowadzi  współpracę  z  Gimnazjum  w  Prużanach,  uczniowie  biorą  udział  
w  realizacji  projektów  polegających  na  współpracy   młodzieży  polskiej  i  białoruskiej 
w  regionie  Puszczy  Białowieskiej;
- szkoła  organizuje  imprezy  integracyjne  dla  środowiska;
- szkoła  należy  do  Towarzystwa  Gimnazjów  Poszukujących  z  Małych  Miast  i  Wsi;

Baza szkoły - gimnazjum wraz ze szkołą podstawową mieści się w nowoczesnym budynku oddanym do użytku 01.09.2000 r. Szkoła posiada 6 klaso-pracowni, pracownię komputerową z dostępem do internetu, bibliotekę z czytelnią, przestronną aulą, gabinet lekarski i stomatologiczny oraz stołówkę i zaplecze kuchenne.

Rekrutacja -do klasy I gimnazjum przyjmowanisą uczniowie z urzędu zamieszkali w obwodzie tej szkoły i na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły.

Język mniejszości narodowej - zainteresowanym uczniom szkoła organizuje nauczanie języka białoruskiego.

Języki obce: niemiecki, angielski  rosyjski.


 1. W roku szkolnym 2005/06
  w gimnazjum uczy się 111 uczniów w 5-ciu oddziałach.

 2. Uczniowie mają do wyboru język angielski lub język niemiecki, wszyscy uczą się dodatkowo języka rosyjskiego. Chętni uczą się języka białoruskiego.

Szkoła planuje:

 1. W tym roku gimnazjum będzie obchodzić 5-cio lecie nauki w nowym budynku szkoły. Na spotkanie z uczniami i nauczycielami zostanie z tej okazji zaproszony pierwszy rocznik  kończący gimnazjum.

 2. W szkole we wrześniu tradycyjnie odbędą się otrzęsiny dla klas pierwszych oraz wybory władz SU. Samorząd Uczniowski będzie miał możliwość samodzielnie przygotować takie imprezy z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Walentynki, Dzień Wiosny, pożegnanie klas trzecich.

 3. Już czwarty rok nasza szkoła będzie prowadzić współpracę z Gimnazjum w Prażanach na Białorusi. Uczniowie z Prużan zostaną zaproszeni do Polski a nasza młodzież wyjedzie do Prużan zwiedzając po drodze Grodno.

 4. W tym roku uczniowie naszej szkoły będą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych w ramach realizacji projektu „Klub Młodych Wynalazców” finansowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Zajęcia mają na celu rozwijać zainteresowania techniką i przedmiotami ścisłymi. Chętni uczniowie zostaną przeszkoleni w obsłudze kamery cyfrowej.

 5. Uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach z terapii pedagogicznej.

 6. Nasze gimnazjum przystąpiło do Programu Szkoła Marzeń.

 7. W ramach realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki nasi uczniowie wezmą udział w Festiwalu Małych Form Teatralnych organizowanego przez Wojewódzką Komendą Policji i Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki w Białymstoku. Uczniowie przygotują spektakl o charakterze profilaktycznym i wystąpią na scenie teatru. Na terenie szkoły w ramach realizacji wymienionego programu głównym zadaniem będzie walka z hałasem.

 8. Nasi uczniowie wezmą udział w zawodach sportowych zgodnie z Kalendarzem Imprez Sportowych”.

 9. Promując zdrowy styl życia zostanie zorganizowany pieszy i rowerowy rajd po puszczy.

 10. W celu przygotowania uczniów do egzaminu kończącego gimnazjum klasy pierwsze i drugie przystąpią do egzaminu próbnego pod koniec roku szkolnego. Uczniowie klas trzecich do egzaminu próbnego przystąpią w styczniu .

 11. Uczniowie potrzebujący pomocy mogą korzystać z bezpłatnych posiłków, nieodpłatnego udziału w wyjazdach do teatru, na lodowisko, na basen, pomocy w zakupie podręczników i innej.

 12. Pod koniec roku szkoła wraz z SP tradycyjnie  zorganizuje Festyn Rodzinny „Znajdź czas dla swojego dziecka”.


W roku szkolnym 2004/2005:
w gimnazjum kształciło się 138 uczniów w 6 oddziałach.


Rok szkolny 2003/2004
Ia Ib IIa IIb IIIa IIIb Razem
32   29 29 22 22 140

 Protokół z wyboru wykonawcy na przeprowadzenie szkolenia z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn dla nauczycieli i personelu projektu.

W dniu 02.09.2011 r. na tablicy ogłoszeń Gminy Hajnówka i na stronach www gminy Hajnówka i Szkoły Podstawowej w Dubinach ukazało się zapytanie ofertowe na przeszkolenie nauczycieli i personelu projektu „Kraina Radosnych Maluchów” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest z Działania 9.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W odpowiedzi otrzymano 5 ofert szkoleniowych.

Informujemy, iż oferta firmy Europejskie Centrum Kształcenia, „Eureka” Sp z. o. o , spełniła kryteria formalne i merytoryczne. W związku z tym w/w firma została wybrana do przeprowadzenia szkolenia z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn dla nauczycieli i personelu projektu „Kraina Radosnych Maluchów” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest z Działania 9.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Notatkę sporządziła:
Ewa Maciuka
BOSS Gmina Hajnówka
ul.A.Zina 1 , 17-200 Hajnówka

Projekt “Kraina Radosnych Maluchów” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Informacja o wynikach naboru

na stanowisko – nauczyciela rytmiki do Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Dubinach - „Kraina Radosnych Maluchów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1. „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

W wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana
Pani Anna Pietroczuk

Uzasadnienie:

Oferta w/w osoby spełnia wszystkie wymagania kwalifikacyjne związane z pracą na stanowisku nauczyciela rytmiki.


Informacja o wynikach naboru

na stanowisko –nauczyciela logopedy do Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Dubinach - „Kraina Radosnych Maluchów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1. „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

W wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana
Pani Elżbieta Wołkowycka

Uzasadnienie:

Oferta w/w osoby spełnia wszystkie wymagania kwalifikacyjne związane z pracą na stanowisku nauczyciela logopedy.


Hajnówka, 2011-09-02

Zapytanie Ofertowe

na przeprowadzenie szkolenia z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn

poniżej 14 000 euro

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Szkoła Podstawowa w Dubinach, ul. Główna 1B, Dubiny, 17-200 Hajnówka.

II. Nazwa przedmiotu zamówienia oraz wymagania

Termin realizacji:

– do 30 września2011r., dokładny termin do ustalenia

III. Ofertę należy:

złożyć w formie pisemnej w terminie do 14 września 2011r.(e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz na adres Biuro Obsługi Szkół Samorządowych Gmina Hajnówka, A.Zina 1, 17-200 Hajnówka na Formularzu Oferty, w tytule maila proszę wpisać SZKOLENIE RÓWNOŚCIOWE)

Do pobrania:
Formularz ofertowy


W związku z realizacją projektu pn.: „Kraina Radosnych Maluchów”

Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości

usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”,

Poddziałanie 9.1.1. „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia

edukacji przedszkolnej”

Dyrektor Szkoły ogłasza nabór na n/w stanowisko:

logopeda w Punkcie Przedszkolnym

w Dubinach

 1. Umowa zlecenie – 80 godzin
 2. Umowa zlecenie zawarta na czas określony:

od 06 września 2011 roku do 31 sierpnia 2013 roku.

 • Wymagania niezbędne na stanowisko nauczyciel logopeda:

- obywatelstwo polskie (kserokopia dowodu osobistego),

- wykształcenie wyższe – logopedyczne,

- doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym,

- kreatywność, umiejętność podejmowania decyzji,

- zdolność i otwartość na komunikowanie się w grupie pracowniczej i poza nią,

- poczucie odpowiedzialności.

- aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych.

 • Zakres obowiązków:

- diagnozowanie dzieci z dysfunkcjami rozwoju mowy, ustalenie typu zaburzenia mowy,

- prowadzenie zajęć logopedycznych w celu zminimalizowania wad wymowy lub ich usunięcia,

- współpraca z nauczycielami, rodzicami, prowadzenie doradztwa logopedycznego,

- prowadzenie dokumentacji,

- prowadzenie dokumentacji projektowej nauczyciela zgodnie z wytycznymi koordynatora projektu.

· Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- curriculum vitae,

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- dokumenty potwierdzające odpowiedni staż pracy,

- zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia (kserokopia aktualnej książeczki zdrowia),

- oświadczenie , że kandydat/ka nie był/a karany/a za umyślne przestępstwo.

·Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin złożenia ofert upływa z dniem 05 września 2011r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy Hajnówka. Jeden kandydat może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do szkoły)

z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko nauczyciel logopedii – w ramach projektu POKL „Kraina Radosnych Maluchów”

Kandydaci, zostaną powiadomieni telefonicznie i pisemnie o wynikach postępowania rekrutacyjnego, informacja o ewentualnej rozmowie kwalifikacyjnej zostanie przekazana telefonicznie

05 września 2011 r.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie do dnia 06września 2011 r. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Urzędu Gminy Hajnówka i Szkoły Podstawowej w Dubinach

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz.U. z 2002 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)

Data 29. 08. 2011 r. Dyrektor Szkoły

Projekt “Kraina Radosnych Maluchów” współfinansowany ze środków

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


W związku z realizacją projektu pn.: „Kraina Radosnych Maluchów”

Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości

usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”,

Poddziałanie 9.1.1. „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia

edukacji przedszkolnej”

Dyrektor Szkoły ogłasza nabór na n/w stanowisko:

nauczyciel rytmiki w Punkcie Przedszkolnym w Dubinach

 1. Umowa zlecenie – 160 godzin
 2. Umowa zlecenie zawarta na czas określony:

od 06 września 2011 roku do 31 sierpnia 2013 roku.

 • Wymagania niezbędne na stanowisko nauczyciel rytmiki:

- obywatelstwo polskie(kserokopia dowodu osobistego),

- posiadanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z rytmiki (zajęć umuzykalniających) zgodnie z

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych

kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można

zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego

zakładu kształcenia nauczycieli. (Dz. U. Nr 50, poz. 400);

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku nauczyciel/nauczycielka rytmiki w punkcie

przedszkolnym;,

- minimum 1 rok doświadczenia w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.

·Wymagania dodatkowe:

- umiejętność pracy w zespole;

- wysokie umiejętności komunikacyjne;

- kreatywność,

- umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji;

- odporność na stres;

- obowiązkowość, rzetelność

·Zakres wykonywanych zadań w projekcie:

- przygotowanie autorskiego programu/planu zajęć na 2 lata realizacji projektu,

- prowadzenie zajęć przedmiotowych zgodnie z harmonogramem dla 2 grup przedszkolnych, w

godzinach pracy punktu przedszkolnego,

- prowadzenie dziennika zajęć i listy obecności dzieci na zajęciach;

- indywidualna ocena poziomu wiedzy uczestników zajęć na początku, w trakcie i na zakończenie udziału w zajęciach.

·Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- curriculum vitae,

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- dokumenty potwierdzające odpowiedni staż pracy,

- zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia (kserokopia aktualnej książeczki zdrowia),

- oświadczenie , że kandydat/ka nie był/a karany/a za umyślne przestępstwo.

·Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin złożenia ofert upływa z dniem 05 września 2011r.. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy Hajnówka. Jeden kandydat może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do urzędu)

z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko nauczyciel rytmiki – w ramach projektu POKL „Kraina radosnych Maluchów”

Kandydaci, zostaną powiadomieni telefonicznie i pisemnie o wynikach postępowania rekrutacyjnego, informacja o ewentualnej rozmowie kwalifikacyjnej zostanie przekazana telefonicznie

05 września 2011 r.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie do dnia 06września 2011 r. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Urzędu Gminy Hajnówka i Szkoły Podstawowej w Dubinach.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz.U. z 2002 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)

Data 29. 08. 2011 r. Dyrektor Szkoły

Projekt “Kraina Radosnych Maluchów” współfinansowany ze środków

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Człowiek - najlepsza inwestycja

Informacja

Z dniem 01 września 2011 r. zostanie uruchomiony Punkt Przedszkolny – „Kraina Radosnych Maluchów” przy Szkole Podstawowej w Dubinach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Punkt Przedszkolny otwarty będzie w godzinach – od 6. 30 do 16. 30. Osoby zainteresowane pobytem dziecka w Punkcie Przedszkolnym proszę o składanie dołączonego do pisma formularza rekrutacyjnego w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Dubinach.

Termin składania formularzy do 29. 08. 2011 r.

Telefon do kontaktu: (85) 682 46 31 (85 )682 2568

Dyrektor Szkoły Podstawowej

do pobrania:

formularz rekrutacyjny


W związku z realizacją projektu pn.: „Kraina Radosnych Maluchów”
Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości
usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”,
Poddziałanie 9.1.1. „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia
edukacji przedszkolnej”

Dyrektor Szkoły zaprasza   do składania ofert na przeprowadzenie spotkań psychologa i pedagoga z rodzicami  w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Dubinach

 1. Umowa zlecenie – 4 spotkania
 2. Umowa zlecenie  zawarta  na  czas  określony:

od  01. 10.  2011 roku  do 31. 07.   2013 roku.

 • Wymagania niezbędne w stosunku do  psychologa:

   - obywatelstwo polskie (kserokopia dowodu osobistego),

   - wykształcenie wyższe – psychologiczne,

   - doświadczenie w prowadzeniu spotkań/warsztatów/poradnictwa,

   - kreatywność, umiejętność podejmowania decyzji,

 • Wymagania niezbędne w stosunku do  pedagoga:

   - obywatelstwo polskie (kserokopia dowodu osobistego),

   - wykształcenie wyższe – pedagogiczne,

   - doświadczenie w prowadzeniu spotkań/warsztatów/poradnictwa,

   - kreatywność, umiejętność podejmowania decyzji,

   Opis przedmiotu zamówienia:

  -  przeprowadzenie spotkań z rodzicami ( 4 spotkania po 1 w każdym semestrze) na  

     temat podniesienia wiedzy i świadomości rodziców/opiekunów w zakresie

     problematyki wychowawczo-edukacyjnej dzieci oraz temat równości szans.

  - prowadzenie dokumentacji projektowej zgodnie z wytycznymi koordynatora projektu.

 •    Wymagane dokumenty:

           - list motywacyjny,

           - curriculum vitae,

           - kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

           - zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia (kserokopia aktualnej książeczkzdrowia),

           - oświadczenie , że kandydat/ka nie był/a  karany/a za umyślne przestępstwo.

 • Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin złożenia ofert upływa z dniem 22września 2011r.. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Dubinach. Jeden kandydat może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do szkoły) z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko psycholog – w ramach projektu POKL „Kraina radosnych  Maluchów” lub

Dotyczy naboru na stanowisko pedagog – w ramach projektu POKL „Kraina radosnych  Maluchów

Kandydaci, zostaną powiadomieni telefonicznie i pisemnie o wynikach postępowania rekrutacyjnego, informacja o ewentualnej rozmowie kwalifikacyjnej zostanie przekazana telefonicznie 22 września 2011 r. 

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie do dnia 23 września 2011 r. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Urzędu Gminy Hajnówka   i Szkoły Podstawowej w Dubinach

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz.U. z 2002 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)

 1. Kryterium wyboru oferty -  cena brutto -100%

Umowa zostanie zawarta  po podpisaniu umowy o  dofinansowanie projektu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego

Data 14. 09. 2011 r.

Dyrektor Szkoły

Zasady przyjmowania dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktu przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Hajnówka na rok szkolny 2016/2017

1.   Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Dubinach wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Dubinach i Szkole Podstawowej w Nowokominie oraz w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Dubinach wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Dubinach

2.   Naborem na rok szkolny 2016/2017 objęte są:

a.   dzieci w wieku od 3 do 6 lat,

b.   dzieci powyżej 7 lat, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.

3.   Dzieci w wieku 6 lat (urodzone w 2010 roku) mające obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Dziecko 6 - letnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

4.    Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2011 roku) oraz dzieci czteroletnie (urodzone w 2012 roku) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka do żadnego z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub punktu przedszkolnego wskazanych we wniosku o przyjęcie, Wójt Gminy Hajnówka, wskaże rodzicom inne przedszkole, które przyjmie dziecko.

5.    Dzieci trzyletnie (urodzone w 2013 roku) mogą uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym, ale w sytuacji nieprzyjęcia dziecka do żadnego z wybranych we wniosku oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub punktu przedszkolnego nie ma obowiązku wskazywania innego przedszkola, które przyjmie dziecko.

6.    Dzieci, które ukończyły 2,5 roku mogą być przyjęte tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych lub punkt przedszkolny nadal będą dysponowały wolnymi miejscami, po przeprowadzeniu drugiego etapu rekrutacji.

7.    Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej lub punkcie przedszkolnym nie biorą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, rodzic (opiekun prawny) składa deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego. Niezłożenie deklaracji jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej lub w punkcie przedszkolnym od dnia 01 września 2016 r.

8.    Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej lub punktu przedszkolnego należy złożyć w sekretariacie szkoły. Do wniosku dołącza się dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych.

W pierwszej kolejności do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej lub punktu przedszkolnego przyjmowane będą kandydaci, którzy zamieszkują w Gminie Hajnówka.

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych lub punktu przedszkolnego na rok szkolny 2016/2017 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy o systemie oświaty oraz Zarządzenia Nr 133/2016 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 29.02.2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innej formy wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjum na rok szkolny 2016/2017 . 1 2

1.   Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

2.   Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka, w terminach określonych w poniższym harmonogramie.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Hajnówka na rok szkolny 2016/2017

 

Lp. Rodzaj czynności

Postępowanie

rekrutacyjne

Postępowanie

uzupełniające

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 01.03.2016 r.
do 31.03.2016 r.
od 25.04.2016 r.
do 30.04.2016 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innej formy wychowania przedszkolnego potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty1. od 04.04.2016 r.
do 11.04.2016 r.
od 06.05.2016 r.
do 13.05.2016 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 15.04.2016 r. 16.05.2016 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia od 20.04.2016 r.
do 27.04.2016 r.
od 20.05.2016 r.
do 27.05.2016 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 29.04.2016 r. 30.05.2016 r.

Informacja na temat realizacji projektu systemowego - Stawiamy na indywidualizację

Informacja na temat realizacji projektu systemowego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Tytuł projektu: „Stawiamy na indywidualizację ".

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 59 993,00 PLN

Wkład własny Gminy Hajnówka: 0,00 PLN

Wartość dofinansowania z funduszy UE: 59 993,00 PLN

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Program Operacyjny: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Podziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup

o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Okres realizacji: 02.03.2013 r. do 28.06.2013 r.

Beneficjent: Gmina Hajnówka

Jednostka realizująca projekt: Biuro Obsługi Szkół Samorządowych Gmina Hajnówka

Opis projektu:

Projektem objęci są uczniowie klas I-III szkół podstawowych w Gminie Hajnówka(ogółem 61 uczniów), u których zdiagnozowano określone problemy.

Szkoła winna być otwarta na dzieci o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, rozwojowych i kulturowych. Wymaga to dostosowanie treści, metod i środków nauczania do indywidualnych specjalnych potrzeb, zdolności, umiejętności i zainteresowań uczniów. Ma to znaczenie w pierwszym etapie edukacyjnym. Wczesna edukacja w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych uczniów i uczennic pozwoli na zminimalizowanie różnych dysfunkcji poprzez prowadzone zajęcia z

wykorzystaniem zakupionych materiałów dydaktycznych.

Uczniowie uczestniczą w zależności od zdiagnozowanych potrzeb, w różnego rodzaju zajęciach dodatkowych, będących kontynuacją indywidualizacji pracy z uczniem w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Zakupione zostały również pomoce dydaktyczne, potrzebne do realizacji zajęć, o łącznej wartości 38993,00 zł (Szkoła Podstawowa w Nowokorninie – 20 994,00 zł i Szkoła Podstawowa w Zespole Szkól w Dubinach– 17 999,00 zł). Zakupiono pomoce dydaktyczne m. in. : gąsienice, wieże, rybki, tangalo, schattenmemory, abecadło, tablice, teatrzyki, puzzelator, liny, fleximemo, logigramy, felix, instrumenty, kredki, koło, pojemnik, farby, klej, papier, koszulki, klocki, pojemnik, radiomagnetofon, taniec krok po kroku i sprzęt nagłaśniający.

Warunkiem udziału ucznia w projekcie jest diagnoza specjalisty lub rozpoznanie potrzeb przez zespół nauczycieli. Rodzice zostali poinformowani o możliwości uczestnictwa ich dziecka w projekcie. Poprzez udział w zajęciach zostaną wyeliminowane problemy stanowiące barierę

dalszego rozwoju dzieci. Bez wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego, przeprowadzenie takiej liczby zajęć wspierających uczniów nie byłoby możliwe.

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

- Zadanie 1 (Zajęcia dodatkowe w Zespole Szkół w Dubinach)

 • zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - 60 godzin, (2 gr.)

 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie - zajęcia muzyczne - 60 godzin, (1 gr.);

 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie - zajęcia plastyczne - 60 godzin, (2 gr.)

 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie - zajęcia taneczne 60 godzin, (1 gr.);

- Zadanie 2 (Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Nowokorninie)

 • zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - 60 godzin, (2 gr.)

 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie - zajęcia muzyczne - 30 godzin, (1 gr.);

 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie - zajęcia plastyczne - 30 godzin, (2 gr.)

 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie - zajęcia taneczne 60 godzin, (2 gr.);

- Zadanie 3 (Doposażenie bazy dydaktycznej 2 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Hajnówka).

W szkołach przez cały okres realizacji projektu na podstawie opracowanych przez nauczycieli programów indywidualizacji prowadzone są w/w zajęcia. Łącznie zaplanowano przeprowadzenie 420 godz. w okresie od 02.01.2013 do 28.06.2013.

Osobami odpowiedzialnymi za właściwą realizację projektu w szkołach są dyrektorzy szkół.

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych i wyrównywanie szans przez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I – III w 100% publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Hajnówka w okresie od I-VI 2013 oraz doposażenie bazy dydaktycznej

Cele szczegółowe:

Ograniczenie dysfunkcji rozwojowych wśród dzieci klas I-III dwóch szkół podstawowych Gminy Hajnówka, u których zdiagnozowano deficyty edukacyjne, w okresie do końca realizacji projektu

Wzrost umiejętności dzieci szczególnie uzdolnionych z klas I-III dwóch szkół podstawowych Gminy Hajnówka w okresie do końca realizacji projektu

Stworzenie warunków w 2 szkołach objętych wsparciem, umożliwiających i wspomagających indywidualną pracę z uczniem, poprzez wyposażenie bazy szkół w niezbędne materiały dydaktyczne, w okresie realizacji projektu.

Projekt „Stawiamy na indywidualizację” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkoła Podstawowa w Nowokorninie

Szkoła Podstawowa w Nowokorninie

Adres:

Nowokornino,
17-200 Hajnówka,
woj.podlaskie
tel. (0-85) 686-44-15

Dyrektor szkoły: Ewa Moroz

Organ prowadzący:  Gmina Hajnówka
Organ prowadzący nadzór : Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku
Obsługa finansowa: Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Gminie Hajnówka

Obwód szkoły - sołectwa: Chytra, Czyżyki, Dubicze Osoczne, Mochnate, Nowoberezowo, Nowokornino, Puciska, Progale, Stare Berezowo, Trywieża, Wygoda.
Uczniowie są dowożeni autobusem z ośmiu wsi.

 

Szkoła dysponuje:
- pracownią komputerową

- nowoczesnymi i dobrze wyposażonymi salami lekcyjnymi

- salą gimnastyczną

- świetlicą i stołówką szkolną

- aktualnie trwają prace remontowe pomieszczenia, w którym będzie urządzony gabinet lekarski

 

Szkoła zapewnia i oferuje :

» jednozmianowy system lekcyjny

» wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną o wysokich kwalifikacjac

» rzetelne przygotowanie uczniów do kontynuowania nauki w gimnazjum,

wyposażenie uczniów w wiedzę, umiejętności, kompetencje niezbędne

do funkcjonowania w świecie współczesnym

» efektywną nauką języków obcych: angielskiego i rosyjskiego

» szkoła stwarza możliwość nauki języka mniejszości  (języka białoruskiego) i warunki  do podtrzymania poczucia tożsamości

» miłą i serdeczną atmosferę wychowawczą sprzyjającą rozwojowi uczniów

» dowóz uczniów do szkoły

» bezpieczeństwo uczniów

» bogaty kalendarz imprez i uroczystości min.: Pasowanie na ucznia kl. I, Dzień Edukacji Narodowej, Andrzejki, Spotkanie wigilijne, Choinka Noworoczna, Walentynki, Święto   Ziemi, Rocznica Konstytucji 3 Maja, Dzień Matki itp.

» wyjazdy do kina, muzeów, na lodowisko oraz basen

» wycieczki turystyczno-krajoznawcze, dydaktyczne.

Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie

Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie

Adres:

Orzeszkowo
17- 200 Hajnówka
woj. podlaskie